29.03.2024
V Črni na Koorškem in v Mežici bodo porušili dva objekta

Sklep o rušenju objektov sta ta teden prejela še dva lastnika stanovanjskih hiš , ki so ju v avgustu prizadeli plazovi. Gre za stanovanjski hiši v Lomu 4 pri Mežici in na Pristavi 3 v Črni na Koroškem.

Službe vlade za obnovo po poplavah in plazovih je podala strokovno mnenje za oba objekta, za katera strokovno ocenjujejo, da obstaja visoka ogroženost zaradi zemeljskega ali hribinskega plazu kot posledice poplav in plazov ter gre za znatno poškodovana objekta, katerih obnova ni mogoča ali ekonomsko smiselna in s čimer bi lahko nastale škodljive posledice za življenje in zdravje ljudi:

Objekt na naslovu Pristava 3 je med neurjem 4. 8. 2023 prizadel plaz, ki se je ponovno aktiviral na J in JV pobočju nad stanovanjskim objektom. Plazina sega do objekta, ki je močno poškodovan. Ravno tako je poškodovan tudi oporni zid in tlaki za objektom. Razpoke se po vsakem deževju in odtekanju vode vidno širijo. Stanovanjski objekt je močno razpokan in je nevaren za bivanje. Sanacija plazu bo, v kolikor se bo izvajala, obsežna, zahtevna in dolgotrajna. Ponovna gradnja objekta ali popravilo obstoječega objekta na tem območju iz geološko geomehanskega vidika zato nista sprejemljivi.

Objekt na naslovu Lom 4 se nahaja ob dveh strmih erozijskih grapah, po katerih se občasno po padavinskih dogodkih prožijo različno veliki drobinski tokovi, kar se je zgodilo med poplavnim dogodkom med 4. in 5. avgustom 2023. Gre za zelo obsežen in zahteven plaz, saj meri območje aktivnega plazu 6 ha. Njegova sanacija bo zahtevna in dolgotrajna. Težavo za objekte predstavlja morebitno splazenje večjega dela pobočja oziroma več zaporednih plazov. Takega scenarija ne moremo izključiti, sploh glede na povečane premike na celotnem območju plazu. V tem primeru je močno ogrožen tudi stanovanjski objekt Lom 4. Zaradi visoke erozijske in plazovne nevarnosti objekti na tej lokaciji niso varni.

 Služba vlade za obnovo po poplavah in plazovih je v sredo poslala občinam Črna na Koroškem, Kamnik, Ljubno ob Savinji, Luče, Mežica in Šmartno ob Paki osnutke sklepov vlade, ki se nanašajo na objekte, opredeljene v 151. a členu Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov (ZIUOPZP) iz avgusta 2023.Sklepi so pripravljeni na podlagi strokovnih mnenj, ki jih je oblikovala Državna tehnična pisarna, na strokovnih podlagah strokovnjakov geološke, hidrološke in gradbene stroke. Strokovna mnenja je potrdil tudi Svet Vlade Republike Slovenije za obnovo. Sklepi se nanašajo na nekatere objekte iz območja navedenih občin, za ostale objekte, ki so bili evidentirani kot ogroženi, se strokovna mnenja še pripravljajo.Osnutek sklepa mora biti v skladu z zakonom razgrnjen najmanj 15 dni na krajevno običajen način v posamezni občini. Sklepom so dodana tudi strokovna mnenja in potrditve Sveta vlade za obnovo.Vsi lastniki in zainteresirana javnost lahko svoja mnenja, pripombe in predloge na objavljene dokumente posredujejo do vključno 10. aprila 2024 na e-naslov: gp.sopp@gov.si, s pripisom "pripombe na sklep" in navedbo naslova objekta ter številko strokovnega mnenja, navedenega v sklepu.