PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI „ODPIRAMO SEF“ NA KOROŠKEM RADIU
 
1. člen (Splošne določbe)
 
(1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre „ODPIRAMO SEF” (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se predvaja na Koroškem radiu.
(2) Organizator nagradne igre je Koroški radio d.o.o. , Meškova 21, 2380 Slovenj Gradec (v nadaljevanju producent).
(3) Pokrovitelji nagradne igre so posamezni poslovni subjekti s Koroške (v nadaljevanju pokrovitelji).  
(4) Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletni strani Koroškega radia,  www.koroski-radio.si
 
2. člen (Trajanje nagradne igre)
 
(1) Nagradna igra je na sporedu od ponedeljka, 17. 5. 2021 do vključno torka, 1. 6. 2021 (brez sobot in nedelj) v programu Koroškega radia. Prijave se bodo zbirale od 17. maja do najkasneje 1. junija 2021 preko SMS sporočila na telefonsko številko: 030 331 331.
 
(2) Trajanje nagradne igre (datumi in/ali ura), opredeljeno v teh pravilih, je informativne narave in se na podlagi odločitve producenta nagradne igre lahko spremeni. Morebitni spremenjeni čas trajanja nagradne igre bo naknadno objavljen v programu Koroškega radia in v popravku teh pravil.
 
3. člen (Pogoji sodelovanja)
 
(1) Prijavijo se lahko državljani Republike Slovenije, rezidenti Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije, ki so starejši od 18 let. Če je nagrajenec mlajši od 18 let, ga mora zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa omenjeno mladoletno osebo.
 
(2) Uslužbenci producenta ali pokroviteljev ter njihovi najbližji sorodniki (vključno z zunajzakonskimi partnerji), kot tudi uslužbenci vseh s producentom ali pokroviteljem povezanih pravnih oseb oziroma oseb, povezanih z omenjeno akcijo, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih. Vsaka takšna prijava šteje za neveljavno.  

(3) Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.
 
4. člen (Način sodelovanja v nagradni igri)
 
(1) Poslušalci za sodelovanje v nagradni igri napišejo sms sporočilo na telefonsko številko 030 331 331, ko v programu slišijo povabilo oziroma, ko slišijo, da voditelj pove trenutno 4 mestno kodo, ki odpira sef. Začetek nagradne igre je jasno označen s programskim elementom in vsebinsko pojasnjen. Poprej nanj opozori voditelj. Poslušalec napiše na sms 4 mestno število.
 
(2) Producent v času trajanja nagradne igre naključno izbere enega izmed vseh, ki so se prijavili s poslanim SMS sporočilom. Ko pokličemo poslušalko/poslušalca, mora ta pravilno ponoviti zadnjo kodo omenjeno v etru. Izbran uporabnik bo povezan s studiem Koroškega radia in zaprošen za sodelovanje. Če se uporabnik ne javi v času 15 sekund oz. je linija zasedena / ni več vzpostavljena, se igra v tem terminu konča in nagrada ne podeli. . Poslušalci, ki so povezani s studiem, morajo povedati pravilno zadnjo štirimestno številko, ki odpira sef in izpolniti vse pogoje ter upoštevati navodila igre.
 
(3) Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup.
 
5. člen (Pravila sodelovanja udeležencev, povezanih s studiem)
 
Poslušalci, ki so povezani s studiem Koroškega radia, morajo izpolniti vse pogoje in upoštevati vsa navodila. Producent ima pravico, da prekine klic ali zavrne izdajo nagrade, če presodi, da se oseba obnaša neprimerno ali v nasprotju s pravili radijskega predvajanja in regulativami oziroma veljavno zakonodajo in pravili nagradne igre. Poslušalci ne smejo reklamirati kateregakoli izdelka ali storitve, ne smejo uporabljati neprimernih besed oziroma preklinjati ali izjaviti česarkoli, kar je ali bi lahko bilo škodljivo ali žaljivo za katerokoli osebo, organ oziroma entiteto. Poslušalci se strinjajo s tem, da so sami odgovorni za posledice vsega, kar bodo izrekli med sodelovanjem v nagradni igri.  
 
6. člen (Nagrade)
 
(1) Vsak prijavljeni poslušalec, ki v času telefonskega klica ekipe Koroškega radia, posluša Koroški radio in pravilno ponovi zadnjo štiri mestno kodo v etru je upravičen do nagrade. Nagrada znaša kolikor je omenjeni znesek EUR bruto.

(2) Predvideni nagradni sklad promocijske akcije »Odpiramo SEF« znaša 600,00 EUR. Nagradna igra se zaključi najkasneje 1. 6. 2021, četudi se do vključno tega datuma ne podeli celoten znesek nagradnega sklada. Če organizator v promocijski akciji podeli celoten znesek nagradnega sklada pred predvidenim datumom zaključka promocijske akcije, se promocijska akcija zaključi v trenutku, ko skupen znesek podeljenih nagrad v promocijski akciji doseže vrednost nagradnega sklada.

(3) Nagrajenec mora najkasneje v roku 20 delovnih dni od seznanitve z nagrado, producentu dostaviti na mail marketing@koroski-radio.si svoje osebne podatke (ime in priimek, naslov, telefonsko številko, datum rojstva, kraj, davčno številko in TRR). Če nagrajenec v tem času podatkov ne dostavi, izgubi pravico do nagrade.

(4) Nagrade ni mogoče zamenjati ali prenesti na tretjo osebo. Izročitelj nagrade, to je Organizator, obračuna in plača akontacijo dohodnine za račun nagrajenca skladno z Zakonom o dohodnini in Zakonom o davčnem postopku.

(5) S sodelovanjem v nagradni igri, se sodelujoči strinja s pravili glede osvojitve nagrade in se v zvezi s tem zaveda, da je lahko zaradi prejema nagrade uvrščen v višji dohodninski razred, v tem primeru nosi vso finančno odgovornost nagrajenec sam.

(6) Nagrajenec krije tudi vse stroške povezane s prevzemom nagrade (morebitne potne stroške ipd.).

(7) Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, dokler ne prejme nagrade. Posameznik, ki sodeluje v katerikoli nagradni igri, ki jo organizira Producent in prejme nagrado, 6 mesecev po prejemu nagrade ne sme sodelovati v nobeni nagradni igri, ki jo organizira Producent. V kolikor tak posameznik pred potekom 6 mesecev, sodeluje v nagradni igri Producenta in dobi nagrado, mu le-ta ne bo podeljena, Producent pa izbere drugega nagrajenca, ki prejme nagrado.

(8) Producentova odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti. Vse nagrade so neprenosljive in nespremenljive.
7. člen (Izključitev odgovornosti producenta in tehničnega izvajalca)
 
(1) Za izgubljene, zakasnele ali nepopolne prijave, ali za pravilne prijave, ki niso bile prejete ali dostavljene, Producent in Pokrovitelj ne prevzemata nobene odgovornosti. Vse takšne prijave bodo obravnavane kot neveljavne. Producent ne odgovarja za zasedenost telefonskih linij in mobilnih omrežij v času trajanja nagradne igre, nedelujočo spletno povezavo ali morebitno nedelovanje spletne strani www.koroski-radio.si.

8. člen (Varstvo osebnih podatkov)

(1) S prijavo preko SMS sporočila na 030 337 331 (v nadaljevanju: Prijava) oz. s sodelovanjem v etru Koroškega radia, sodelujoči izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen s pravili nagradne igre ter se z njimi izrecno strinja.

(2) S Prijavo sodelujoči izrecno soglaša z zbiranjem osebnih podatkov v namen nagradne igre. S Prijavo se sodelujoči izrecno strinjajo tudi z zbiranjem podatkov v marketinške namene in soglašajo, da se jim s strani Pokrovitelja, Producenta in s producentom povezanih tretjih oseb po pošti in drugih medijih (gsm, e—pošta) pošilja ankete, obvestila o svojih akcijah, novih izdelkih in nagradnih igrah. Vsakdo ima pravico kadarkoli zahtevati prenehanje obveščanja (v pisni obliki), in sicer tako, da na elektronski naslov marketing@koroski-radio.si pošljejo elektronsko pošto s svojo telefonsko številko.

(3) Pokrovitelj, Producent in s producentom povezane osebe se zavezujeta, da bosta osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter da jih ne bosta posredoval tretjim osebam.

(4) S Prijavo sodelujoči izrecno soglaša, da v zvezi z nagradno igro dovoljujejo njegovo fotografiranje in snemanje za promocijske aktivnosti Producenta ter Pokrovitelja kot tudi uporabo vseh fotografij, posnetkov in podatkov za promocijske aktivnosti na spletnih straneh in vseh drugih medijih.

(5) S Prijavo sodelujoči izrecno soglaša, da Pokrovitelj, Producent in s producentom povezane osebe uporabljata osebne podatke poslušalcev za izvajanje drugih potreb radijskega programa ter za izvajanje raziskav tržišča v okviru rednega opravljanja njune dejavnosti. Osebni podatki sodelujočih v skladu s temi pravili se hranijo in lahko uporabljajo, dokler bodo pokrovitelj, producent in s producentom povezane osebe v okviru njihovih rednih dejavnosti opravljali in izvajali aktivnosti navedene v tej in 2. točki tega člena.
 
9. člen (Reklamacije)  
 
(1) Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko pošljete na elektronski naslov: marketing@koroski-radio.si ali pokličete na številko 02 / 88 41 245.
 
10. člen (Dodatne informacije o nagradni igri)  
 
(1) Pogoje nagradne igre je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo.
 
(2) Producent ima pravico umakniti, spremeniti ali dopolniti pravila sodelovanja v nagradni akciji, ki jo ustvarja.
 
Slovenj Gradec, 17.5.2021