24.05.2023
Gospodarske družbe Koroške regije so poslovno leto 2022 zaključile z izjemnimi pozitivnimi rezultati

Gospodarske družbe Koroške regije so poslovno leto 2022 zaključile z izjemnimi pozitivnimi rezultati 1.383 gospodarskih družb je ustvarilo 115 mio evrov neto čistega dobička, kar je za 15 % več kot v poslovnem letu 2021. Vrednost izkazanega neto čistega dobička gospodarskih družb v regiji je tako v absolutnem znesku dosegla najvišjo raven doslej. Pozitivni trendi v letu 2022 so vidni tako na rasti prejemkov na transakcijske račune gospodarskih družb pri ponudnikih plačilnih storitev v Sloveniji kot na rasti postavk v bilanci stanja in izkazu poslovnega izida družb. V primerjavi s poslovnim letom 2021 je v letu 2022 razvidna rast: kratkoročnih sredstev, denarnih sredstev, dolgoročne in kratkoročne zadolženosti, prihodkov, prihodkov na tujem trgu, EBITDA1 , neto dodane vrednosti na zaposlenega, števila zaposlenih ter izboljšanja kazalnikov gospodarnosti, donosnosti in produktivnosti.

Družbe, ki so predložile podatke za leto 2022, so skupaj ustvarile 2.611 mio evrov prihodkov in 2.477 mio evrov odhodkov. Vrednost ustvarjenih prihodkov kot tudi odhodkov v poslovnem letu 2022 glede na predhodno poslovno leto je višja za slabo petino. Te družbe so v letu 2022 zaposlovale 13.038 delavcev ali za 345 delavcev več kot v letu 2021. Dosežena neto dodana vrednost je višja za 13 %, povečala se je tudi neto dodana vrednost na zaposlenega, in sicer iz 46.296 evrov na 50.938 evrov ali za desetino. Kljub rasti neto dodane vrednosti na zaposlenega ta v regiji še vedno zaostaja za slovenskim povprečjem (za desetino)

V letu 2022 so gospodarske družbe s pozitivnim poslovnim izidom izkazale za 115 mio evrov čistega dobička, družbe, ki so poslovno leto zaključile z negativnim poslovnim izidom, pa skupaj 9 mio evrov čiste izgube. Skupni znesek čistega dobička se je v primerjavi s preteklim letom povišal za 13 %, neuspešne družbe so svojo čisto izgubo povečale za kar 55 % in tako poslabšale svoj položaj glede na raven leta 2021. Neto čisti dobiček so ugotovile družbe na ravni večine dejavnosti, razen družb v predelovalne dejavnosti, ki so v letu 2022 na ravni dejavnosti izkazale neto čisto izgubo v skupni višini 80.424 tisoč evrov, kar pa je tudi za 30 % več kot v letu 2021. Pomembnejši podatki poslovanja gospodarskih družb Koroške regije v letu 2022: → največje število gospodarskih družb je na področju predelovalne dejavnosti (8.567) katere so zaposlovale kar 66 % vseh delavcev; → največji delež skupnih prihodkov so ustvarile družbe s področja predelovalnih dejavnostih (66,9 %) in dejavnosti trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil (13,5 %); → vrednost čistih prihodkov od prodaje na domačem trgu je višja za 16 %, na tujem trgu za 17 %. Najbolj izvozno usmerjena dejavnost v regiji, predelovalna dejavnost, je ustvarila kar 86,8 % vseh čistih prihodkov od prodaje na tujem trgu; → neto dodana vrednost v znesku 664 mio evrov je višja za 16 %. Najvišja neto dodana vrednost na zaposlenega, 140.288 evrov, je bila dosežena na področju oskrbe z električno energijo, plinom in paro, najnižja, 31.155 evrov, pa na področju gostinstva; → povprečna mesečna plača zaposlenih na podlagi delovnih ur je v letu 2022 znašala 1.964 evrov, in je za 135 evrov višja od povprečne mesečne plače v letu 2021, vendar še zmeraj za 70 evrov nižja od povprečne mesečne plače na državni ravni. Po višini povprečne mesečne plače navzgor izstopa področje Oskrbe z električno energijo, plinom in paro (3.747 evrov). Najslabše plačani so delavci s področja finančne in zavarovalniške dejavnosti, kjer je povprečna mesečna plača znašala 1.221 evrov; → izkazan čisti dobiček v višini 124 mio evrov presega vrednost čistega dobička iz leta 2021 za 17 %. Čisti dobiček je ugotovilo 74 % vseh družb v regiji; → čista izguba v znesku 9 mio evrov je za 55 % višja glede na raven iz leta 2021; → družbe so skupaj izkazale za 199 mio evrov sredstev oziroma obveznosti do virov sredstev, kar je 12 % več kot po stanju na dan 31. 12. 2021. Za 12 % so višja kratkoročna sredstva, in to predvsem na račun povečanja kratkoročnih poslovnih terjatev in zalog. Prav tako je opazna rast zadolževanja, tako iz naslova dolgoročnega finančnega zadolževanja kot kratkoročnega poslovnega zadolževanja; → obseg kapitala, ki znaša 92 mio evrov se je povečal za 8 %; → družbe so v letu 2022 z dolgoročnimi viri v celoti financirale dolgoročna sredstva in zaloge.

Po podatkih Poslovnega registra Slovenije je bilo v Koroški regiji po stanju na dan 31. 12. 2021, 3.179 registriranih samostojnih podjetnikov. K predložitvi letnih poročil za leto 2022 je bilo zavezanih le 1.634 samostojnih podjetnikov. Na manjše število zavezancev za predložitev letnih poročil pomembno vpliva povečevanje števila samostojnih podjetnikov, ki so obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov. Ti samostojni podjetniki glede na določila 59. člena ZGD-1 niso zavezani k predložitvi letnega poročila. V letu 2022 je bilo v Koroški regiji takšnih samostojnih podjetnikov že 1.537. Letna poročila za poslovno leto 2022 je predložilo 1.606 samostojnih podjetnikov. Tudi samostojni podjetniki so v letu 2022 svoje poslovne rezultate glede na leto 2021 izboljšali. Izkazali so za 19 mio evrov podjetnikovega dohodka in 2 mio evrov negativnega poslovnega izida, kar pomeni, da so dosegli 17 mio evrov neto podjetnikovega dohodka. Pozitivni poslovni izid, neto podjetnikov dohodek je za 4 % višji kot v preteklem letu. V primerjavi s poslovnimi rezultati vseh samostojnih podjetnikov v Sloveniji so samostojni podjetniki z območja Koroške regije, ki predstavljajo 3,3 % delež vseh podjetnikov v državi, zaposlovali 3,8 % vseh delavcev, ustvarili 3,7 % vseh prihodkov ter izkazali 3,9 % neto podjetnikovega dohodka. Ekonomska moč regije na področju poslovanja samostojnih podjetnikov se ni spremenila, rezultati poslovanja postavljajo regijo po uspešnosti na zadnja mesta, takoj za Posavsko in Pomursko regijo. Značilnosti poslovanja samostojnih podjetnikov v letu 2022: → največje število samostojnih podjetnikov je na področju gradbeništva (326) in na področju trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil (258); → samostojni podjetniki so v letu 2022 zaposlovali nekoliko več delavcev kot v letu 2021, in sicer 1.530 delavcev2 ali 91 več kot leto poprej. Kar 970 oz. 60,4 % vseh samostojnih podjetnikov v regiji ni imelo zaposlenega nobenega delavca. V regiji je poslovalo 21 samostojnih podjetnikov z več kot 10 in manj kot 50 zaposlenimi ter en samostojni podjetnik, ki je zaposloval več kot 50 delavcev; → ustvarili so 223 mio evrov prihodkov, kar je za 13 % več kot v letu 2021. Največji delež prihodkov ustvarijo samostojni podjetniki s področja predelovalne dejavnosti (28,3 %), gradbeništva (20,4 5) ter trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil (19,8 %); → glede na leto 2021 so izkazali višji znesek čistih prihodkov od prodaje na domačem trgu (17 %) kakor tudi od prodaje na tujem trgu (15 %); → drugi poslovni prihodki, med katere so v letu 2021 sodile tudi subvencije oziroma državne pomoči po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), so znatno nižji v letu 2022 (0,6 %); → samostojni podjetniki so skupaj ustvarili za 67 mio evrov neto dodane vrednosti. Neto dodana vrednost na nosilca dejavnosti skupaj z njegovimi zaposlenimi znaša 21.370 evra in je za slabo desetino višja kot v letu 2021; → podjetnikov dohodek je dosegel 18 mio evrov, ugotovilo ga je 85 % vseh samostojnih podjetnikov v regiji; → negativni poslovni izid v višini 2 mio evrov je ugotovilo 11 % vseh samostojnih podjetnikov; → na dan 31. 12. 2022 so izkazali za 155 mio sredstev oziroma obveznosti do virov sredstev, kar je 9,0 % več kot po stanju na dan 31. 12. 2021; → podjetnikov kapital je znašal 81 mio evrov, 8 % več kot po stanju na dan 31. 12. 2021; → dolgoročne obveznosti samostojnih podjetnikov so se zvišale na 27 mio evrov in so za 17,9 % višje kot na zadnji dan leta 2021; → povečali so tudi kratkoročne obveznosti, ki so v skupnem znesku 41 mio evrov na zadnji dan leta 2022 za 8 % presegle izkazan znesek po stanju na dan 31. 12. 2021. Na povečanje kratkoročnih obveznosti so najpomembneje vplivale kratkoročne poslovne obveznosti. 2 Samostojni podjetniki kot lastniki in nosilci dejavnosti niso vključeni v število zaposlenih.