26.10.2021
Čiščenje ovršja Pece - projekt BANAP

 

Skupno čezmejno ohranjanje biotske pestrosti travišč in priprava skupnega akcijskega načrta je cilj projekta »Balance for Nature and People, prevedeno ravnovesje za naravo in ljudi« ali krajše BANAP, ki poteka tudi na območju Pece. Gre za selektivno odstranjevanje lesne in grmovne zarasti hkrati pa se pripravlja tudi pašni načrt, po katerem se bo na ovršju gore izvajala kratkotrajna paša z drobnico, ki bo preprečila, da pisanih travnikov ne prerastejo iglavci in druge vrste rastja. Čiščenje ovršja Pece so izvajali prejšnji mesec, pojasnjuje  Zdravko Miklašič iz slovenjgraške območne enote Zavoda za gozdove: » Domačinom in planincem dobro poznana krajinska podoba Pece je odraz tradicionalne rabe v preteklosti. Danes se ta podoba spreminja, ovršje gore se zaradi opustitve paše zarašča, s tem pa se izgublja vrstna pestrost travišča, slabšajo se pogoji za ogrožene vrste divjih živali. Zato v projektu izvajamo ukrepe, ki bodo omogočili ohranjanje enega najbolj ogroženih habitatov z redkimi in endemičnimi vrstami. V sodelovanju z  Lovskimi družinami Bistra, Topla in Peca smo v septembru izvajali selektivno odstranjevanje lesne in grmovne zarasti, hkrati pa z zakupnikom zemljišča pripravljamo pašni načrt, po katerem se bo na ovršju gore izvajala kratkotrajna paša z drobnico ter tako preprečili, da pisanih travnikov ne prerastejo borovci in druge vrste rastlinja. Odstranjeno ruševje bo ostalo na gori, zanj bo poskrbel naravni proces razgradnje. Se pa na tem območju domačini ponovno vračajo k tradicionalni rabi in se paša na ovršju Pece ponovno izvaja, s tem pa zaraščanje tudi upočasnjuje. Zakaj travišča? Travišča so kot življenjsko okolje, ki ga je ustvaril človek, po številu vrst ena najbolj pestrih življenjskih okolij. V zadnjih nekaj desetletjih se soočamo z naglimi spremembami rabe prostora, v zadnjih letih pa tudi s vse pogostejšimi  temperaturnimi in klimatskimi spremembami. Zaradi sprememb pa je njihova biotska pestrost podvržena vse večjemu siromašenju.