PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI „MERIMO KOROŠKO”

 

1. člen

(Splošne določbe)

(1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre „MERIMO KOROŠKO” (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se predvaja na Koroškem radiu.

(2) Organizator nagradne igre je Koroški radio d.o.o., Meškova 21, 2380 Slovenj Gradec  (v nadaljevanju Producent).  

(3) (3) Pokrovitelji nagradne igre so posamezni poslovni subjekti (v nadaljevanju pokrovitelji). To so: Ferolin s.p. Mežica, Tus Kosi Slovenj Gradec in Simetra Celje.

(4) (4)  Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletni strani Koroškega radia,  www.koroski-radio.si

 

2. člen

(Trajanje nagradne igre)

(1) Nagradna igra je na sporedu v programu Koroškega radia vsak delovni dan, lahko tudi na nedelovne dni (vikendi in prazniki), če se tako odloči uredništvo Koroškega radia, od vključno 18. 07. 2022 do vključno 05. 08. 2022. 

(2) Trajanje nagradne igre (datumi in/ali ura), opredeljeno v teh pravilih, je informativne narave in se na podlagi odločitve Producenta nagradne igre lahko spremeni. Morebitni spremenjeni čas trajanja nagradne igre bo naknadno objavljen v programu Koroškega radia in v popravku teh pravil.  

 

3. člen

(Pogoji sodelovanja)

(1) Prijavijo se lahko državljani Republike Slovenije, rezidenti Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije, ki so starejši od 18 let. Če je nagrajenec mlajši od 18 let, ga mora zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa omenjeno mladoletno osebo. 

(2) Uslužbenci Producenta ter njihovi najbližji sorodniki (vključno z zunajzakonskimi partnerji), kot tudi uslužbenci vseh s Producentom povezanih pravnih oseb ne morejo sodelovati v nagradni igri. Takšna prijava šteje za neveljavno.  

(3) Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro. 

4. člen

(Način sodelovanja v nagradni igri)

(1) Uredništvo Koroškega radia poslušalcem v rednem radijskem programu vsak dan trajanja nagradne igre, kot je opredeljeno v 2. členu teh pravil, zastavi nagradno vprašanje vezano na Koroško.

(2) Poslušalci odgovor na nagradno vprašanje skupaj z imenom in priimkom pošljejo preko SMS sporočila na 030 331 331.

(3) Uredništvo Koroškega radia izmed vseh prijav, v katerih je naveden pravilen odgovor, ali je odgovor najbližji pravilnemu, dnevno izžreba enega poslušalca, ki je upravičen do dnevne nagrade.  Nagrade so opredeljene v 7. členu teh pravil.

(4) V primeru, da v času trajanja nagradne igre Producent ugotovi, da obstaja sum goljufije ali nepoštenega sodelovanja v nagradni igri s strani poslušalcev ali drugih oseb, ki v nagradni igri sodelujejo, ima Producent pravico, da prekine nagradno igro in takšno osebo diskvalificira.    

(5) Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup.

 

5. člen

(Pravila sodelovanja udeležencev, povezanih s studiem)

Poslušalci, ki so v živo povezani s studiem Koroškega radia, morajo izpolniti vse pogoje in upoštevati vsa navodila. Producent in komisija Koroškega radia imata pravico, da prekineta klic ali zavrneta izdajo nagrade, če presodita, da se oseba obnaša neprimerno ali v nasprotju s pravili radijskega predvajanja in z regulativami oziroma veljavno zakonodajo in pravili nagradne igre. Poslušalci ne smejo reklamirati kateregakoli izdelka ali storitve, ne smejo uporabljati neprimernih besed oziroma preklinjati ali izjaviti česarkoli, kar je ali bi lahko bilo škodljivo ali žaljivo za katerokoli osebo, organ oziroma entiteto. Poslušalci se strinjajo s tem, da so sami odgovorni za posledice vsega, kar bodo izrekli med sodelovanjem v nagradni igri. 

 

6. člen

(Izključitev vključitve v SMS klub)

Sodelujoči v nagradni igri se s sodelovanjem v nagradni igri ne bodo vključili v noben SMS klub in ne bodo prejemali nikakršnih plačljivih SMS sporočil.

 

7. člen

(Nagrada)

(1) Izžrebani poslušalci, ki so v prijavi pravilno odgovorili na nagradno vprašanje, ali bili najbližje pravilnemu odgovoru na nagradno vprašanje, prejmejo dnevno praktično nagrado pokrovitelja.

(2) Dnevne nagrade bodo nagrajencem dostavljene na dom po dogovoru z nagrajencem. 

(3)   Nagrade niso prenosljive ali zamenljive. Dodeljenih nagrad ni mogoče unovčiti za druge vrste izdelkov ali storitev niti zahtevati denarne protivrednosti. Morebitno dohodnino, vključno z akontacijo dohodnine za prejeto nagrado in morebitne druge dajatve, opredeljene v zakonodaji Republike Slovenije, krijejo Pokrovitelji nagradne igre. Prav tako se nagrajenci strinjajo in so seznanjeni s tem, da se lahko s prejemom nagrade uvrstijo v višji dohodninski razred. V tem primeru nosijo vso finančno odgovornost in posledice sami. 

(4) Vsak posameznik lahko sodeluje v več nagradnih igrah, dokler ne prejme nagrade. Posameznik, ki sodeluje v katerikoli nagradni igri Koroškega radia in prejme nagrado, 6 mesecev po prejemu nagrade ne sme sodelovati v nobeni nagradni igri, ki jo organizira Koroški radio. V kolikor tak posameznik pred potekom 6 mesecev sodeluje v nagradni igri Koroškega radia in dobi nagrado, mu le-ta ne bo podeljena, Koroški radio pa izbere drugega nagrajenca, ki prejme nagrado.

(5) Producentova odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti. Vse nagrade so neprenosljive in nespremenljive.

 

8. člen

(Izključitev odgovornosti producenta in tehničnega izvajalca)

Producent in tehnični izvajalec nista odgovorna za kakršnekoli okvare oziroma nedelovanje spletne strani www.koroski-radio.si, omrežja, telefonskih linij ali komunikacije, niti za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile prejete. Takšne prijave bodo štele za neveljavne. 

 

9. člen

(Varstvo osebnih podatkov)

(1) S sodelovanjem v nagradni igri, kot je to določeno v 4. členu teh pravil (v nadaljevanju: Prijava), sodelujoči izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre ter se z njimi izrecno strinja. 

(2) Infonet Media, d.d., ki obdeluje podatke za Koroški radio, bo osebne podatke sodelujočih v nagradni igri (ime, priimek, telefonska številka) vpisala v svojo evidenco za namen izvedbe nagradne igre in jih po zaključku nagradne igre trajno izbrisala iz svoje evidence. Podatki o nagrajencu (ime, priimek, naslov) pa se hranijo do poteka zakonskega roka hrambe, če je vrednost nagrade višja od 42 EUR oziroma do izpolnitve namena, za katerega so bili posredovani. Infonet Media d.d., bo kot upravljavka osebnih podatkov vse osebne podatke sama ali preko pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov obdelovala v skladu z zahtevami vsakokrat veljavne zakonodaje z varstva osebnih podatkov. 

(3) S Prijavo je sodelujoči seznanjen in podaja izrecno privolitev, da Producent, kot tudi Producentovi pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov, njegove osebne podatke obdelujejo in si jih medsebojno posredujejo za namen izvajanja nagradne igre (ime, priimek, telefonska številka). S Prijavo se sodelujoči izrecno strinjajo tudi z objavo nagrajencev na spletnih straneh.

(4) Do osebnih podatkov sodelujočih lahko dostopa oddelek marketinga, uredništva in informatike pri organizatorju nagradne igre. V času trajanja nagradne igre lahko posameznik do njih dostopa, zahteva popravek, omejitev obdelave ali izbris na naslovu marketing@koroski-radio.si. Posameznik ima pravico do ugovora, do prenosljivosti podatkov in do vložitve prijave pri Informacijskem pooblaščencu. 

(5) Producent se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva podatkov ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam.

(6) S Prijavo sodelujoči izrecno soglašajo, da v zvezi z nagradno igro dovoljujejo njegovo fotografiranje in snemanje za promocijske aktivnosti Producenta, kot tudi uporabo vseh fotografij, posnetkov in podatkov za promocijske aktivnosti na spletnih straneh in v vseh drugih medijih.  

 

10. člen

(Reklamacije) 

Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko pošljete na elektronski naslov: marketing@koroski-radio.si ali pokličete na številko 02 / 88 41 245 .

 

11. člen

(Dodatne informacije o nagradni igri) 

(1) Pogoje nagradne igre je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo.

(2) Producent ima pravico umakniti, spremeniti ali dopolniti pravila sodelovanja v nagradni akciji, ki jo ustvarja.