PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI „ODŠTEVAMO DO POLETJA“ NA KOROŠKEM RADIU
 
1. člen (Splošne določbe)
 
(1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre „ODŠTEVAMO DO POLETJA” (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se predvaja na Koroškem radiu.
(2) Organizator nagradne igre je Koroški radio d.o.o., Meškova 21, 2380 Slovenj Gradec (v nadaljevanju producent).
(3) Pokrovitelj nagradne igre je RELAX turizem d.d., Meža 10, 2370 Dravograd (v nadaljevanju pokrovitelj).  
(4) Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletnih straneh Koroškega radia,  www.koroski-radio.si
 
2. člen (Trajanje nagradne igre)
 
(1) Nagradna igra je na sporedu od torka, 11. 06. 2019 do vključno s petkom, 21. 06. 2019 v programu Koroškega radia,  prijave se sprejemajo prav tako od torka, 11. 06. 2019 do petka, 21. 06. 2019 oz. do izvedbe žrebanja.
 
(2) Trajanje nagradne igre (datumi in/ali ura), opredeljeno v teh pravilih, je informativne narave in se na podlagi odločitve producenta nagradne igre lahko spremeni. Morebitni spremenjeni čas trajanja nagradne igre bo naknadno objavljen v programu Koroškega radia in v popravku teh pravil.   
 
3. člen (Pogoji sodelovanja)
 
(1) Prijavijo se lahko državljani Republike Slovenije, rezidenti Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije, ki so starejši od 16 let. Če je nagrajenec mlajši od 16 let, ga mora zastopati oseba, starejša od 16 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa omenjeno mladoletno osebo.
 
(2) Uslužbenci producenta ali pokrovitelja ter njihovi najbližji sorodniki (vključno z zunajzakonskimi partnerji), kot tudi uslužbenci vseh s producentom ali pokroviteljem povezanih pravnih oseb oziroma oseb, povezanih z omenjeno akcijo, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih. Vsaka takšna prijava šteje za neveljavno.  

(3) Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.
 
4. člen (Način sodelovanja v nagradni igri)
 
(1) Poslušalci se lahko za sodelovanje v nagradni igri prijavijo preko SMS številke na 030 331 331, tako da pošljejo sporočilo s svojim imenom, ko v programu Koroškega radia slišijo poletno pesem. Poletne pesmi so ustrezno označene s posebnim avizzom oziroma bo na njih opozoril voditelj.
 
(2) Producent lahko v času trajanja nagradne igre naključno izbere enega izmed poslušalcev, prijavljenih v nagradno igro, in ga pokliče. Izbran uporabnik bo povezan s studiem Koroškega radia in zaprošen za sodelovanje. Če se uporabnik ne javi v času 15 sekund oz. je linija zasedena, se izbere in pokliče drugega uporabnika. Poslušalci, ki so povezani s studiem, morajo izpolniti vse pogoje in upoštevati vsa navodila.
 
(3) Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup.   
 
5. člen (Pravila sodelovanja udeležencev, povezanih s studiem)
 
Poslušalci, ki so v živo povezani s studiem Koroškega radia, morajo izpolniti vse pogoje in upoštevati vsa navodila. Producent ima pravico, da prekine klic ali zavrne izdajo nagrade, če presodi, da se oseba obnaša neprimerno ali v nasprotju s pravili radijskega predvajanja in regulativami oziroma veljavno zakonodajo in pravili nagradne igre. Poslušalci ne smejo reklamirati kateregakoli izdelka ali storitve, ne smejo uporabljati neprimernih besed oziroma preklinjati ali izjaviti česarkoli, kar je ali bi lahko bilo škodljivo ali žaljivo za katerokoli osebo, organ oziroma entiteto. Poslušalci se strinjajo s tem, da so sami odgovorni za posledice vsega, kar bodo izrekli med sodelovanjem v nagradni igri.  
 
6. člen (Izključitev vključitve v SMS klub)
 
Tekmovalci oz. sodelujoči v nagradni igri se s sodelovanjem v nagradni igri ne bodo vključili v noben SMS klub in ne bodo prejemali nikakršnih plačljivih SMS sporočil.
 
7. člen  (Nagrade)
 
(1) Med vsemi prijavljenimi poslušalci bo producent ob zaključku nagradne igre izvedel žreb in sicer v petek, 21. junija 2019. Komisija v sestavi:
    - Lea Čagran
    - Aleš Jevšnik
    - Janja Širnik
Poslušalec, ki ga komisija izžreba in pokliče je upravičen do nagrade, opredeljene v sedmem členu teh pravil. Če se uporabnik ne javi v času 15 sekund oz. je linija zasedena, se izbere in pokliče drugega uporabnika. Poslušalci, ki so povezani s studiem, morajo izpolniti vse pogoje in upoštevati vsa navodila.

(2) Nagrada:  družinske počitnice na Hvaru v hotelu Sirena; storitev: 7 x all inclusive light (2 odrasla + 2 otroka do 12 let) + avtobusni prevoz. Organizator počitnic je RELAX turizem d.d.

(3) Nagrada ni prenosljiva, zamenljiva ali izplačljiva v denarju. Morebitno dohodnino, vključno z akontacijo dohodnine za prejeto nagrado in morebitne druge dajatve, opredeljene v zakonodaji Republike Slovenije, krije pokrovitelj nagradne igre. Nagrajenec krije vse stroške povezane s prevzemom nagrade (morebitne potne stroške ipd.). Prav tako se nagrajenci strinjajo in so seznanjeni s tem, da se lahko s prejemom nagrade uvrstijo v višji dohodninski razred. V tem primeru nosijo vso finančno odgovornost in posledice sami. Nagrado bo pokrovitelj nagradne igre poslal po pošti, in sicer v roku 30 dni po končani nagradni igri, kot je opredeljeno v 2. členu teh pravil.  
 
(4) Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, dokler ne prejme nagrade. Posameznik, ki sodeluje v katerikoli nagradni igri Koroškega radia in prejme nagrado, 6 mesecev po prejemu nagrade ne sme sodelovati v nobeni nagradni igri, ki jo organizira Koroški radio. V kolikor tak posameznik pred potekom 6 mesecev sodeluje v nagradni igri  Koroškega radia in dobi nagrado, mu le-ta ne bo podeljena, Koroški radio pa izbere drugega nagrajenca, ki prejme nagrado.
 
(5) Producentova odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni mogoče spremeniti. Vse nagrade so neprenosljive in nespremenljive.
 
8. člen (Izključitev odgovornosti producenta in tehničnega izvajalca)
 
Producent in tehnični izvajalec nista odgovorna za kakršnekoli okvare oziroma nedelovanje spletne strani www.koroski-radio.si, omrežja, telefonskih linij ali komunikacije, niti za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile prejete. Takšne prijave se bodo štele za neveljavne.  

9. člen (Varstvo osebnih podatkov)

(1) S poslanim sporočilom na 030 331 331, kot je to določeno v prvem odstavku 4. člena teh pravil (v nadaljevanju: Prijava), sodelujoči izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre ter se z njimi izrecno strinja.

(2) Infonet Media, d.d., ki je upravljalec podatkov za Koroški radio, bo osebne podatke (ime in telefonska številka) vpisala v svojo bazo. Infonet Media d.d., bo kot upravljalec osebnih podatkov vse  osebne podatke sama ali preko pogodbenega obdelovalca (Koroški radio) osebnih podatkov upravljala v skladu z zahtevami vsakokrat veljavne zakonodaje z varstva osebnih podatkov.

(3) Osebni podatki iz prejšnjega člena se zbirajo izključno za namen izvedbe posamezne nagradne igre,  in se brišejo po koncu nagradne igre oz. najkasneje v roku 1 meseca.  
 
(4) S Prijavo je sodelujoči seznanjen in v primeru, da podaja izrecno privolitev, da producent, kot tudi producentovi pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov, njegove osebne podatke obdelujejo in si jih medsebojno posredujejo za namen izvajanja nagradne igre (ime in telefonska številka).
 
(5) Do osebnih podatkov sodelujočih lahko dostopa oddelek marketinga, uredništva in informatike pri organizatorju nagradne igre. Iz sms baze se sodelujoči lahko odjavi tako, da pošlje sms z besedo „odjava“ na številko 030 313 313 ali po elektronski pošti na: info@koroski-radio.si. Posameznik ima pravico do ugovora, do prenosljivosti podatkov in do vložitve prijave pri Informacijskem pooblaščencu.
 
(6) Producent se zavezuje, da bodo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter da jih ne bodo posredovali tretjim osebam, razen njegovim pogodbenim obdelovalcem.  
 
(7) S Prijavo sodelujoči izrecno soglašajo, da v zvezi z nagradno igro dovoljujejo njegovo fotografiranje in snemanje za promocijske aktivnosti producenta, kot tudi uporabo vseh fotografij, posnetkov in podatkov za promocijske aktivnosti na spletnih straneh in vseh drugih medijih.
 
10. člen (Reklamacije)  
 
Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko pošljete na elektronski naslov: info@koroski-radio.si ali pokličete na številko 02 / 88 41 245.
 
11. člen (Dodatne informacije o nagradni igri)  
 
(1) Pogoje nagradne igre je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo.
 
(2) Producent ima pravico umakniti, spremeniti ali dopolniti pravila sodelovanja v nagradni akciji, ki jo ustvarja.
 
 Slovenj Gradec, 11. 06. 2019