13.06.2018
Župani poslali protestno pismo zaradi zamud pri tretji razvojni osi

Župani in njihovi pooblaščenci so na zadnji seji sveta koroške regije najprej potrdili letno poročilo Koroške lekarne, potrdili razdelitev dobička, ki ob v višini 184 tisoč evrov obogatil občinske proračune za medicinske namene, dali soglasje k ponovnemu imenovanju Irene Pušnik za direktorico zavoda, ter podaljšali mandat dosedanjim članom sveta Zavoda. Prva tako so naložili koroškim lekarnam ,da preverijo možnosti za uvedbo 24 urne dežurne službe na Koroškem.

V nadaljevanju so člani sveta potrdilo poslovno poročilo Zdravstveno reševalnega centra Koroške, ki je izkazal manjšo izgubo, saj so se čez leto spremenili pogoji za nagrajevanje kadra. Svet ni dal soglasja k poroštvu za nabavo reševalnega vozila, oziroma za druge del kreditne tranše v višini 260 tisoč evrov, za devet avtomobilov za nenujne prevoze in en reanimobil. Do naslednje seje mora zavod pripraviti podrobnejše poročilo in izračun investicij.

Župani so sicer potrdili projektni predlog regijske razvojne agencije za vzpostavitev zavetišča za zapuščene živali, iz razprave pa je bilo sklepati, da si tolikšnih stroškov ne bodo privoščili in bo Koroška ostala pri dosedanjem sistemu skrbi za zapuščene živali. .

Člani regijskega sveta so z zanimanjem prisluhnili predstavitvi projekta čezmejna mobilnost med koroško regijo in južno avstrijsko Koroško.

Ob koncu seje je predsedujoči , radeljski župan Alan Bukovnik predsedovanje regijskemu svetu predal naslednji občini. Ker je župan občine Ribnica na Pohorju zaradi zdravstvenih razlogov predsedovanje odklonil, bo nova predsedujoča mestna občina Slovenj Gradec, oziroma njen župan Andrej Čas.

Pod točko razno je regijski svet potrdil protestno pismo, usmerjeno proti nadzornemu sveta družbe za avtoceste Slovenije, ker je brez pravne podlage odložil podpis projektantske pogodbe za del hitre ceste od Šentruperta do Velenja ,saj ustavna pritožba na državni prostorski načrt ne zadrži predvidenih pripravljalnih del, protestirali so tudi zaradi zaostanku v protokolu predvidenih del na trasi tretje razvojne osi.